வீர சாகாசம்

குறைந்த வளங்களுடன் 
எதிரியை அதிரவைத்த
எல்லைகளைத் தாண்டிய
எம் வீரர்களின்
வீர சாகாசம்