இரத்த சாட்சியே ஆயுத்தபடு 02

இரத்த சாட்சியே ஆயுத்தபடு ,எழுந்து புறப்படு உனது நேரம் வந்தது