எந்த மனுஷனுக்கும் பயப்பட தேவையில்லை

எந்த மனுஷனுக்கும் பயப்பட தேவையில்லை