தேவனுடைய சித்தபடி செய்வது எப்படி ?

தேவனுடைய சித்தபடி செய்வது எப்படி ? ஊழியம் செய்வது எப்படி ?