எதிரியிடமும் சிநேகம்

எதிரியிடமும் சிநேகம் கொள்வது எப்படி ?
கருத்துரையிடுக