சரியான வெளிப்பாடுகளை புரிந்து கொள்வது எப்படி ?

சரியான வெளிப்பாடுகளை புரிந்து கொள்வது எப்படி ?