என்னால் முடியாது. இயேசுவால் முடியும்

என்னால் முடியாது. இயேசுவால் முடியும்