கர்த்தரை தேடுவது எப்படி?

கர்த்தரை தேடுவது எப்படி?