எப்போதும் ஆசிர்வாதமான வாழ்க்கை வாழ்வது எப்படி?

எப்போதும் ஆசிர்வாதமான வாழ்க்கை வாழ்வது எப்படி? வியாதிக்கு காரணம் என்ன? அது எங்கிருந்து வருகிறது