வேதம் புதிது 05


ஜோசியம் நல்லதா இதனால் வரும் பாதிப்புகள் என்ன ? பில்லி சூனியம் செய்வதால் வரும் சாபம் என்ன ?