பிசாசை எதிர்த்து நிற்பது எப்படி ?

பிசாசை எதிர்த்து நிற்பது எப்படி ?  தேவ பிள்ளைகளின் அதிகாரம் என்ன ??