யாழ் டிவைன் தியான இல்லம் வழங்கும் குணமளிக்கும் ஆராதனை

 யாழ் டிவைன் தியான இல்லம்  வழங்கும்  குணமளிக்கும்  ஆராதனை