யார் அந்த முரட்டு இனம் ???

ஒரு முரட்டு இனம் எழும்பும் தீர்கதரிசனம் 
 


யார் அந்த முரட்டு இனம்  விரிவான விளக்கத்துடன் இந்த கானொளியில்