உன்னைக் காக்கும் தேவன் தூங்குவதுமில்லை, அயர்வதுமில்லை. இந்த வலைப்பூவை வாசித்து கொண்டிருப்பவரை கத்தர் இயேசு நிறைவாக ஆசிர்வதிப்பாராக.

வல்லவனின் தேவன் என்னோடு Song in French

வல்லவனின் தேவன் என்னோடு 
என்றும் என்றும் என்னோடு 
வல்ல செயல்கள் செய்கின்றார் 
உலகத்தின் ராஜா (2)
நன்மைகள் நன்மைகள் செய்கின்றார் 

 ராஜாதி ராஜா இயேசு ராஜா விரைவில் விரைவில்வந்திடுவார்


வல்லவனின் தேவன் என்னோடு French version 

Jésus est tout puissant 

Il fait des miracles 

Mon dieu est à moi 

Il est là 

Il est là 

Roi des Nations Roi du ciel 

Roi des Nations Roi du ciel


Share:

Recent Posts

Popular Posts

Blog Archive

Follow by Email

Google+ Followers

Blog Archive

ஊக்கம் தருபவர்கள்