கேளு இஸ்ரேலே நம் கடவுள் ஒருவரே

கேளு இஸ்ரேலே நம் கடவுள் ஒருவரே
பிரெஞ்சு ஹீப்ரு மொழி பாடல்