தெய்வீக குணமளிக்கும் இயேசு துறவுறசபை வழங்கும் குணமளிக்கும் ஆராதனை

தெய்வீக குணமளிக்கும் இயேசு துறவுறசபை வழங்கும் குணமளிக்கும்  ஆராதனை