இரட்சிப்பு என்றால் என்ன ???

இரட்சிப்பு என்றால்  என்ன ???
இந்த இரட்சிப்பை பெற நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் ?